Description

akákoľvek forma násilia, ktoré je namierené proti žene z dôvodu, že ide o ženu, alebo ktoré neprimerane postihuje ženy

Additional notes and information

Rodovo podmienené násilie na ženách je formou diskriminácie a porušovaním ich základných slobôd a práv. Zahŕňa všetky násilné činy na ženách, ktoré spôsobujú alebo môžu mať za následok fyzickú, sexuálnu, psychologickú alebo hospodársku ujmu alebo utrpenie žien, vrátane hrozieb takýchto činov, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, bez ohľadu na to, či sa vyskytujú vo verejnom alebo súkromnom živote. Rodovo podmienené násilie zahŕňa formy násilia, akým je násilie páchané blízkou osobou, sexuálne násilie (vrátane znásilnenia, sexuálneho útoku a obťažovania), psychologické a ekonomické násilie, obchodovanie so ženami, nútená prostitúcia, otroctvo a rôzne formy škodlivých praktík ako manželstvo maloletých a/alebo manželstvo vynútené násilím, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, zločiny spáchané v mene tzv. cti, nútené potraty, nútené tehotenstvo a nútená sterilizácia. Rodovo podmienené násilie na ženách je založené na hierarchických a nerovných štrukturálnych mocenských vzťahoch, ktoré sú založené na rodových normách súvisiacich s kultúrou. Takisto odhaľuje dominanciu v symbolickom a kultúrnom poriadku a často sa prejavuje priamym násilím. Toto vymedzenie poukazuje na skutočnosť, že násilie páchané na ženách je založené na rode, pričom jeho cieľom je zviditeľniť historickú nerovnováhu medzi ženami a mužmi a snažiť sa zachytiť represívny model nútenej kontroly, ktorá zbavuje ženy základných slobôd.