Description

Bilo koji oblik nasilja koji je usmjeren prema ženi zato što je žena ili koji žene pogađa nesrazmjerno.

Additional notes and information

Rodno nasilje nad ženama je oblik diskriminacije i kršenje njihovih osnovnih sloboda i prava. Obuhvata sva djela nasilja nad ženama koja rezultiraju ili će vjerovatno prouzrokovati fizičku, seksualnu, psihološku ili ekonomsku štetu ili patnju ženama, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili samovoljno lišavanje slobode, bilo da se dešavaju u javnosti ili u privatnom životu. Rodno zasnovano nasilje uključuje oblike nasilja, kao što su nasilje u bliskim vezama, seksualno nasilje (uključujući silovanje, seksualno zlostavljanje i uznemiravanje), psihološko i ekonomsko nasilje, trgovina ženama, prisilna prostitucija, ropstvo i različiti oblici štetnih praksi, kao što su dječiji i/ili prisilni brakovi, sakaćenje ženskih genitalija, zločini počinjeni u ime časti, prisilni pobačaj, prisilna trudnoća i prisilna sterilizacija. Rodno zasnovano nasilje nad ženama zasniva se na hijerarhijskim i nejednakim strukturnim odnosima moći utemeljenim u rodnim normama vezanim za kulturu. Također otkriva dominaciju u simboličkom i kulturnom poretku i često se manifestuje u direktnom nasilju. Ova definicija naglašava činjenicu da se nasilje nad ženama zasniva na spolu, ima za cilj da učini historijski disbalans moći između žena i muškaraca vidljivijim i pokušava da uhvati represivni obrazac prisilne kontrole koji ženi oduzima osnovne slobode.