Description

çdo formë e dhunës që drejtohet ndaj një gruaje sepse ajo është një grua ose që prek gratë në mënyrë disproporcionale

Additional notes and information

Mund të rezultojë në dëmtime fizike, seksuale, emocionale ose psikologjike të viktimës, ose t'i shkaktojë asaj humbje ekonomike. Dhuna me bazë gjinore dhe dhuna ndaj grave janë terma që përdoren shpesh në mënyrë të njëjtë pasi është pranuar gjerësisht se shumica e dhunës me bazë gjinore është ushtruar ndaj grave dhe vajzave, nga burrat. Sidoqoftë, përdorimi i "aspektit të bazuar në gjini’ është i rëndësishëm pasi thekson faktin se shumë forma të dhunës ndaj grave janë të rrënjosura në pabarazitë e pushtetit midis grave dhe burrave. Termat përdoren në formë të shkëmbyeshme në të gjithë punën e EIGE, duke pasqyruar numrin joproporcional të këtyre krimeve të veçanta kundër grave.