Description

Videti takođe: rodno uravnoteženo učešće; paritetna demokratija