Description

U postizanju cilja ravnopravnog učešća žena i muškaraca, stopa učešća 50/50 generalno se smatra paritetnim ciljem.

Additional notes and information

Minimalnu stopu učešća od 40% i za žene i za muškarce Vijeće Evrope smatra paritetnim pragom.