Description

постигнување еднакво учество на жените и мажите како крајна цел, со стапка на учество од 50/50 која општо се смета за попатна цел за постигнување паритет

Additional notes and information

Во Советот на Европа минималната стапка на учество од 40% и за жените, и за мажите, се смета како праг за паритет.