Description

koncept dhe qëllim që synon të njohë vlerën e barabartë të grave dhe burrave, duke bërë të dukshëm dinjitetin e barabartë të grave dhe burrave dhe krijimin e organizatave shoqërore në të cilat gratë dhe burrat ndajnë të drejtat dhe përgjegjësitë, çlirohen nga hapësirat dhe funksionet e paracaktuara nga paragjykimet dhe stereotipet gjinore, dhe gëzojnë plotësisht barazinë dhe lirinë në pjesëmarrjen e tyre në çdo nivel dhe në çdo sferë