Description

ett verktyg inom aktiva åtgärder som syftar till att påskynda uppnåendet av balanserat deltagande och balanserad representation av kvinnor och män genom inrättande av en fastställd andel (procent) eller antal platser som ska upptas av eller tilldelas kvinnor och/eller män, vanligtvis med beaktande av vissa regler eller kriterier

Additional notes and information

Kvotering kan tillämpas för att åtgärda en tidigare könsobalans inom olika områden och på olika nivåer, inbegripet i politiska församlingar, beslutsfattande ställningar i det offentliga, politiska och ekonomiska livet (företagsstyrelser) samt för att säkerställa inkluderandet av kvinnor och deras deltagande inom internationella organ eller som ett verktyg för att främja lika tillgång till utbildningsmöjligheter eller arbetstillfällen.
Kvotering som syftar till att skapa en ökad balans i representationen av kvinnor och män kan regleras genom författningen eller genom val-, arbets- eller jämställdhetslagstiftning (lagligt reglerad könskvotering som kan innebära sanktioner vid bristande efterlevnad) eller tillämpas på frivillig grund (frivillig kvotering inom politiska partier). Typ av kvotering varierar också beroende på vilken aspekt av urvals- och nomineringsprocessen som kvoteringen avser.