Description

instrument til tilvejebringelse af positive foranstaltninger, der skal fremskynde en kønsbalanceret repræsentation og deltagelse ved at fastlægge en bestemt andel (i procent) eller et bestemt antal pladser eller mandater, der skal udfyldes af eller tildeles kvinder og/eller mænd, generelt på baggrund af bestemte regler og kriterier

Additional notes and information

Kvoter kan anvendes til at rette op på en hidtidig ulige kønsfordeling på forskellige områder og forskellige niveauer, herunder i politiske forsamlinger, i beslutningstunge stillinger inden for politik eller økonomi eller det offentlige (fx bestyrelser), og til at sikre kvinders repræsentation i internationale organer eller som et redskab til at fremme lige adgang til uddannelsesmuligheder eller job. Kvoter, der sigter mod at øge den kønsbalancerede repræsentation, kan være stadfæstet i grundloven, i valg- eller arbejdsmarkedslovgivningen eller i ligestillingsloven (juridisk kønskvotering, der kan medføre sanktioner ved manglende overholdelse), eller de kan anvendes på frivillig basis (frivillig kønskvotering i politiske partier). Der er også forskellige slags kønskvoter, alt efter hvilke aspekter af udvælgelses- og nomineringsprocessen, kvoten er målrettet.