Description

Квота је позитиван инструмент мјерења чији је циљ убрзање постизања родно уравнотеженог учешћа и заступљености. Утврђује се сразмјера (проценат) или број мјеста или мандата која ће бити додијељена женама и/или мушкарцима, углавном према одређеним правилима или критеријумима. Квоте се могу примијенити како би се исправила претходна родна неравнотежа у различитим областима и на различитим нивоима, укључујући политичке скупштине, положаје одлучивања у јавном, политичком и економском животу (корпоративни одбори), као и да би се осигурало укључивање жена и њихово учешће у међународним тијелима, или као средство за промовисање једнаког приступа могућностима обуке или пословима.

Additional notes and information

Квоте чији је циљ повећање родно уравнотежене заступљености могу бити прописане уставом или законом о изборима, раду или родној равноправности (законске родне квоте, које могу подразумијевати санкције због непоштовања прописа) или се могу примјењивати на добровољној основи (добровољне квоте политичких партија). Врсте квота такође се разликују у зависности од одређеног аспекта процеса избора и процеса номиновања на који је одређена квота усмјерена.