Description

aftësitë, atributet dhe sjelljet që u duhen njerëzve në mënyrë që të qendërsojnë në mënyrë efektive shqetësimet gjinore në politika dhe plane dhe të ndihmojnë në ndërtimin e barazisë gjinore

Additional notes and information

Kjo nënkupton njohuri teorike dhe praktike të mjeteve të ndryshme që mund të përdoren për këtë proces. Kjo kërkon njohjen e faktit se asnjë veprim politik ose organizativ nuk është neutral ndaj gjinisë dhe se gratë dhe burrat preken nga politikat në mënyra të ndryshme.