Description

Умения, характеристики и разбирания, които е необходимо хората да притежават, за да включват ефективно въпросите, свързани с пола в политики и планове, с цел укрепване на равенството между половете.

Additional notes and information

Предполага теоретични и практически знания относно различните инструменти, които могат да се използват за този процес. Налага признаване на факта, че политическите или организационните действия не са неутрални по отношение на половете и че жените и мъжете са засегнати по различен начин от политиките.