Description

process för marknadsorienterad ekonomisk reform som syftar till att återställa en hållbar betalningsbalans, minska inflationen och att skapa villkor för hållbar tillväxt av inkomster per capita

Additional notes and information

Strukturanpassningsprogram har oftast genomförts som svar på en kris i fråga om betalningsbalans i utvecklingsländer. Att ta med könsspecifik konsekvensbedömning i utarbetandet och genomförandet av strukturanpassningsprogram gör det möjligt att fastställa genusdimensioner som påverkar genomförandeprocessen eller könsskillnader i anpassningsbördan. Detta verktyg har använts av flera utvecklingsbyråer i industriländer för att granska deras stöd till anpassningsprogram.