Description

процес на пазарно ориентирана економска реформа со цел да се воспостави одржлив баланс во плаќањата, да се намали инфлацијата и да се создадат услови за одржлив раст на приходот по глава на жител

Additional notes and information

Програмите за структурно прилагодување (ПСП) обично се спроведуваат како одговор на кризата во балансот на плаќањата во земјите во развој. Проценката на влијанието на родот во изработката и спроведувањето на ПСП овозможува идентификација на родовите димензии што влијаат врз процесот на спроведување, или родовите разлики како дел од товарот на прилагодувањето. Оваа алатка ја користат повеќе развојни агенции во индустријализираните земји за да извршат преглед на помошта што ја даваат за програмите за прилагодување.