Description

proces i reformës ekonomike të orientuar drejt tregut që synon rivendosjen e një bilanci të qëndrueshëm të pagesave, uljen e inflacionit dhe krijimin e kushteve për rritje të qëndrueshme të të ardhurave për frymë

Additional notes and information

Programet e rregullimit strukturor (SAP) zakonisht janë ndërmarrë në përgjigje të krizës së bilancit të pagesave në vendet në zhvillim. Vlerësimi i ndikimit gjinor në hartimin dhe zbatimin e SAP-ve mundëson identifikimin e dimensioneve gjinore që ndikojnë në procesin e zbatimit, ose diferencave gjinore në barrën e rregullimit. Ky mjet është përdorur nga disa agjenci zhvillimi në vendet e industrializuara për të rishikuar ndihmën e tyre për programet e rregullimit.