Description

обврска на државата да иницира дејствување наспроти обврската на државата да се воздржи од дејствување

Additional notes and information

Позитивното дејствување е еден од различните термини што се користат за да се опишат „позитивните мерки“. Сепак, позитивното дејствување се користи и во меѓународното право за човекови права па затоа неговата употреба може да биде нејасна, бидејќи неговото значење не се однесува само на позитивни мерки во сферата на родовата еднаквост.