Description

пристап што бара да се посвети поголемо внимание на жените во развојните политики и практики, и што ја истакнува потребата од нивно интегрирање во развојните процеси