Description

qasje që kërkon vëmendje më të madhe ndaj grave në politikat dhe praktikat e zhvillimit dhe thekson nevojën për t'i integruar ato në procesin e zhvillimit