Description

izpratnes un spēju vairošanas process dzimumu jautājumos, lai ieviestu personiskas vai organizatoriskas izmaiņas dzimumu līdztiesībā