Description

mjet për monitorimin e ndryshimeve gjinore, ndryshimet në lidhje me gjininë me kalimin e kohës dhe përparimin drejt qëllimeve të barazisë gjinore

Additional notes and information

Në përgjithësi, treguesit janë statistika me një pikë referimi (një normë ose një pikë referimi), kundrejt të cilave mund të bëhen gjykime mbi vlerën. Treguesit kanë një natyrë normative, në kuptimin që një ndryshim nga pika e referimit në një drejtim të veçantë mund të interpretohet si 'i mirë' ose 'i keq'. Në rastin e statistikave gjinore, statusi i grave në një vend të caktuar zakonisht vlerësohet duke iu referuar (krahasuar me) situatën e burrave në atë vend. Në disa raste - të tilla si për vdekshmërinë e nënës ose qasjen në shërbimet para lindjes - norma është situata e grave në vendet e tjera. Përveç treguesve sasiorë (bazuar në statistikat e ndara sipas gjinisë), mund të ketë tregues cilësorë (bazuar në përvojat, qëndrimet, mendimet dhe ndjenjat e grave dhe burrave). Treguesit e ndjeshëm gjinorë lejojnë matjen e ndryshimeve në marrëdhëniet mes grave dhe burrave në një fushë të caktuar të politikës, programit ose aktivitetit, si dhe ndryshimet në statusin ose situatën e grave dhe burrave.