Description

orodje za spremljanje razlik med spoli, s spolom povezanih sprememb skozi čas in napredek v smeri doseganja ciljev enakosti spolov

Additional notes and information

V splošnem so kazalniki statistični podatki z referenčno točko (standardom ali referenčnim merilom), s katero se lahko oblikujejo vrednostne sodbe. Kazalniki so normativne narave v tem smislu, da se lahko sprememba v določeni smeri glede na referenčno točko razlaga kot „dobra“ ali „slaba“. V primeru statističnih podatkov po spolu, se status žensk v neki državi navadno ocenjuje glede na položaj moških (v primerjavi z njim) v navedeni državi. V nekaj primerih – npr. pri umrljivosti mater ali dostopu predporodnih storitev – je normativna točka položaj žensk v drugih državah. Poleg kvantitativnih kazalnikov (ki temeljijo na statističnih podatkih po spolu) so lahko kazalniki tudi kvalitativni (temeljijo na izkušnjah, stališčih, mnenjih in občutkih žensk in moških). Spolno občutljivi kazalniki, omogočajo meritve sprememb v odnosih med ženskami in moškimi v določenem polju politike, programa ali dejavnosti, pa tudi sprememb v statusu ali položaju žensk in moških.