Description

nástroj na monitorovanie rodových rozdielov, zmeny týkajúce sa rodovej rovnosti v čase a pokrok smerom k cieľom rodovej rovnosti

Additional notes and information

Ukazovatele vo všeobecnosti predstavujú štatistiku s referenčným bodom (normou alebo referenčnou hodnotou), voči ktorej sa môžu vykonať hodnotiace úsudky. Ukazovatele majú normatívnu povahu v tom zmysle, že zmena z referenčného bodu v určitom smere môže byť interpretovaná ako „dobrá“ alebo „zlá“. V prípade rodovej štatistiky sa stav žien v konkrétnej krajine zvyčajne hodnotí vzhľadom na (v porovnaní s) situáciu mužov v danej krajine. V niektorých prípadoch − napríklad v prípade materskej úmrtnosti alebo prístupu k službám v oblasti predpôrodnej starostlivosti − je normou situácia žien v iných krajinách. Okrem kvantitatívnych ukazovateľov (založených na štatistikách rozdelených podľa pohlavia) môžu existovať kvalitatívne ukazovatele (založené na skúsenostiach, postojoch, názoroch a pocitoch žien a mužov). Indikátory zohľadňujúce rodové hľadisko umožňujú zmerať zmeny vo vzťahoch medzi ženami a mužmi v rámci určitej oblasti politiky, programu alebo činnosti, ako aj zmeny stavu alebo situácie žien a mužov.