Description

nástroj pro sledování genderových rozdílů, změn souvisejících s genderem v průběhu času a pokroku při dosahování cílů genderové rovnosti

Additional notes and information

Ukazatele jsou obecně statistická data, která vycházejí z určité referenční hodnoty (normy nebo srovnávací hodnoty), na jejímž základě lze posuzovat zjištěné hodnoty. Ukazatele mají normativní povahu, to znamená, že posun určitým směrem od referenční hodnoty lze vykládat jako „dobrý“ nebo „špatný“. V případě genderových statistik se postavení žen v určité zemi obvykle hodnotí porovnáním s postavením mužů v téže zemi. V několika málo případech, jako je například úmrtnost při porodu nebo přístup k předporodním službám, se za normu bere postavení žen v jiných zemích. Kromě kvantitativních ukazatelů (vycházejících ze statistik rozčleněných podle pohlaví) mohou existovat také kvalitativní ukazatele (vycházející ze zkušeností, postojů, názorů a pocitů žen a mužů). Genderově citlivé ukazatele umožňují měření změn ve vztazích mezi ženami a muži v určité oblasti politiky, v určitém programu nebo činnosti, jakož i změn v postavení žen a mužů.