Description

verktyg för att övervaka könsskillnader, könsrelaterade förändringar över tid och framsteg mot mål för jämställdhet mellan kvinnor och män

Additional notes and information

I allmänhet utgör indikatorer statistik med en referenspunkt (en norm eller ett riktmärke) gentemot vilken bedömningar kan göras. Indikatorer är av en normativ natur så tillvida att en ändring från referenspunkten i en viss riktning kan tolkas som ”bra” eller ”dålig”. När det gäller könsuppdelad statistik utvärderas kvinnors status i ett visst land vanligtvis genom referens till (i jämförelse med) mäns situation i det landet. I vissa fall, såsom mödradödlighet eller tillgång till prenatala tjänster, är kvinnors situation i andra länder norm. Förutom kvantitativa indikatorer (baserade på könsuppdelad statistik) kan det finnas kvalitativa indikatorer (baserade på kvinnors och mäns upplevelser, attityder, åsikter och känslor). Jämställdhetsrelaterade indikatorer gör det möjligt att mäta förändringar i relationerna mellan kvinnor och män inom ett visst politiskt område, program eller verksamhet, såväl som förändringar i kvinnors och mäns status eller situation.