Description

Статистика, която адекватно отразява разликите и неравенствата в положението на жените и мъжете във всички сфери на живота.

Additional notes and information

Статистиката за равенството между половете се определя от сбора на следните характеристики: а) данните се събират и представят категоризирани по пол в първичната и в цялостната класификация; б) данните отразяват въпросите на пола - проблеми и въпроси, свързани с всички аспекти на живота на жените и мъжете, включително техните специфични нужди, възможности или принос към обществото; в) данните са основани на концепции и определения, които адекватно отразяват многообразието на жените и мъжете и обхващат всички аспекти на техния живот а; и г) методите за събиране на данни отчитат стереотипите и социалните и културните фактори, които могат да създават предубеждения относно половете.