Description

statistik som på ett adekvat sätt återspeglar skillnader och ojämlikheter i kvinnors och mäns situationer inom alla områden av livet

Additional notes and information

Könsuppdelad statistik definieras genom summan av följande egenskaper: a) data samlas in och läggs fram på ett könsuppdelat sätt som en primär och övergripande klassificering, b) data återspeglar ett genusperspektiv på frågor, problem och angelägenheter som avser alla aspekter av kvinnors och mäns liv och inbegriper deras specifika behov, möjligheter eller bidrag till samhället, c) data baseras på begrepp och definitioner som på ett adekvat sätt återspeglar mångfalden hos kvinnor och män samt fångar upp alla aspekter av deras liv och d) datainsamlingsmetoder tar hänsyn till stereotyper och sociala och kulturella faktorer som kan ge upphov till könsrelaterade bias.