Description

прашањето дали одреден закон, политика или дејство се релевантни за родовите односи и/или за родовата еднаквост