Description

ocena zakresu, w jakim równość płci jest zinstytucjonalizowana w politykach, programach, strukturach organizacyjnych i procedurach, m.in. w procesie decyzyjnym i w odnośnych budżetach

Additional notes and information

Audyt uwzględniania problematyki płci rozpatruje, zwykle w ramach podejścia uczestniczącego, czy wewnętrzne praktyki i związane z nimi systemy wspierające uwzględnianie problematyki płci są skuteczne i wzmacniają się wzajemnie oraz czy są one przestrzegane. Ustala punkt odniesienia, identyfikuje główne różnice i wyzwania oraz zaleca sposoby ich rozwiązywania, sugerując możliwe ulepszenia i innowacje. Dokumentuje także dobre praktyki dotyczące osiągnięcia równości płci. Audyt uwzględniania problematyki płci zwiększa zbiorczy potencjał organizacji do sprawdzenia swoich działań z perspektywy płci oraz identyfikowania mocnych i słabych punktów w promowaniu zagadnień dotyczących równości płci.