Description

Оценка на степента, в която равенството между половете е ефективно институционализирано в политиките, програмите, организационните структури и в процудурите, включително в процесите на вземане на решения и в съответните бюджети.

Additional notes and information

Чрез одита по пол, обикновено провеждан с широко участие на различни заинтересовани страни, се проверява дали вътрешните практики и свързаните с тях помощни системи за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете, са ефективни и се укрепват взаимно и дали се следват. С него се установява базова линия, определят се критични пропуски и предизвикателства, и се препоръчват начини за преодоляването им, предлагат се възможни подобрения и иновации. С него се документират също добри практики за постигането на равенство между половете. С одита по пол се засилва колективният капацитет на организацията да извършва проверка на своите дейности през призмата на пола и да определя силните и слабите страни в насърчаването на равнопоставеността на половете.