Description

vlerësim i shkallës në të cilën barazia gjinore është institucionalizuar në mënyrë efektive në politika, programe, struktura organizative dhe procedura, përfshirë proceset e vendimmarrjes dhe në buxhetet përkatëse

Additional notes and information

Një auditim gjinor, normalisht i mbajtur në një mënyrë pjesëmarrëse, konsideron nëse praktikat e brendshme dhe sistemet përkatëse të mbështetjes për integrimin gjinor janë efektive dhe përforcojnë njëra-tjetrën, dhe nëse ato po ndiqen. Ai krijon një pikënisje, identifikon boshllëqet dhe sfidat kritike dhe rekomandon mënyra për t'i adresuar ato, duke sugjeruar përmirësime dhe risi të mundshme. Ai gjithashtu dokumenton praktikat e mira drejt arritjes së barazisë gjinore. Një auditim gjinor rrit aftësinë kolektive të organizatës për të shqyrtuar aktivitetet e saj nga një perspektivë gjinore dhe për të identifikuar pikat e forta dhe të forta në promovimin e çështjeve të barazisë gjinore.