Description

posouzení, do jaké míry je v politikách, programech, organizačních strukturách a postupech, včetně rozhodovacích procesů, a v příslušných rozpočtech účinně institucionálně zakotvena genderová rovnost

Additional notes and information

Genderový audit zjišťuje, zpravidla participativním způsobem, zda vnitřní praxe a s ní související systémy pro podporu gender mainstreamingu jsou účinné a navzájem se posilují a zda jsou dodržovány. Určuje východiska, odhaluje závažné mezery a problémy a doporučuje způsoby řešení, navrhuje možná zlepšení a inovace. Zároveň dokumentuje dobrou praxi pro dosažení genderové rovnosti. Genderový audit posiluje celkovou schopnost organizace zkoumat vlastní činnost z genderového hlediska a odhalovat silné stránky a slabá místa v prosazování genderové rovnosti.