Description

novērtējums par apmēru, kādā dzimumu līdztiesība ir efektīvi institucionalizēta politikās, programmās, organizatoriskajās struktūrās un procesos, tostarp lēmumu pieņemšanas procesos, un attiecīgajos budžetos

Additional notes and information

Dzimumu līdztiesības revīzijā, parasti ievērojot līdztiesības principu, tiek apsvērts, vai dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas iekšējās prakses un saistītās atbalsta sistēmas ir efektīvas un stiprina cita citu un vai tās tiek ievērotas. Tajā nosaka sākumpozīciju, identificē būtiskākos trūkumus un problēmas un iesaka to risināšanas veidus, piedāvājot iespējamos uzlabojumus un inovācijas. Tajā arī dokumentē labu dzimumu līdztiesības panākšanas praksi. Dzimumu līdztiesības revīzijā tiek uzlabota organizācijas kolektīvā spēja pārskatīt tās darbības no dzimumu perspektīvas un identificēt dzimumu līdztiesības problēmu risināšanas priekšrocības un trūkumus.