Description

vurdering af, hvorvidt ligestilling mellem mænd og kvinder er institutionaliseret effektivt i politikker, programmer, organisatoriske strukturer og procedurer, herunder i beslutningsprocesser og tilsvarende budgetter

Additional notes and information

En ligestillingsvurdering vurderer normalt, fx ved hjælp af borgerinddragende metoder, om intern praksis og tilhørende støtteordninger til integration af kønsaspektet er effektive og styrker hinanden, og om der følges op på dem. Den fastlægger baseline, identificerer kritiske mangler og udfordringer, anbefaler måder at håndtere dem på og foreslår mulige forbedringer og fornyelser. Den dokumenterer også god praksis for at opnå ligestilling. En ligestillingsvurdering øger organisationens kollektive kapacitet til at undersøge egne aktiviteter ud fra et kønsperspektiv og til at identificere styrker og svagheder i fremme af ligestillingsspørgsmål.