Description

Rodna revizija je procjena u kojoj mjeri je rodna ravnopravnost efikasno institucionalizovana u politikama, programima, organizacionim strukturama i postupcima (uključujući procese donošenja odluka) i u odgovarajućim budžetima.

Additional notes and information

Rodna revizija razmatra, obično na participativan način, da li su interne prakse i srodni sistemi podrške za rodno osposobljavanje efikasni, da li se jačaju kao i to da li se poštuju. Uspostavlja osnovni pravac, identifikuje kritične praznine i izazove i preporučuje načine njihovog rješavanja, predlažući moguća poboljšanja i inovacije. Također dokumentuje dobre prakse ka postizanju rodne ravnopravnosti. Rodna revizija poboljšava kolektivni kapacitet organizacije da ispituje svoje aktivnosti iz rodne perspektive i identifikuje snage i slabosti u promociji pitanja rodne ravnopravnosti.