Description

bedömning av den utsträckning i vilken jämställdhet på ett effektivt sätt har institutionaliseras i politik, program, organisatoriska strukturer och förehavanden, inbegripet beslutsprocesser och i motsvarande budgetar

Additional notes and information

En jämställdhetsrevision bedömer, vanligtvis på ett deltagandebaserat sätt, om interna praktiker och stödsystem för jämställdhetsintegrering i relation till dem är effektiva och förstärker varandra samt huruvida de följs. Genom den inrättas utgångsvärden (en baseline), kritiska brister och utmaningar identifieras och sätt att hantera dem rekommenderas genom att föreslå möjliga förbättringar och innovationer. I den dokumenteras även god praxis när det gäller att nå jämställdhet. En jämställdhetsrevision förbättrar den kollektiva kapaciteten hos en organisation avseende att undersöka verksamheter ur ett genusperspektiv och identifiera styrkor och svagheter när det gäller främjandet av jämställdhetsperspektiv.