Description

posúdenie miery, do akej je rodová rovnosť účinne inštitucionalizovaná v politikách, programoch, organizačných štruktúrach a konaniach, vrátane rozhodovacích procesov, a v príslušných rozpočtoch

Additional notes and information

Rodový audit sa zvyčajne participatívnym spôsobom zaoberá tým, či sú interné postupy a súvisiace systémy podpory uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti účinné a či sa navzájom posilňujú a dodržiavajú. Stanovuje základný scenár, identifikuje kritické medzery a výzvy a odporúča spôsoby, ako ich riešiť, navrhuje možné zlepšenia a inovácie. Dokumentuje aj osvedčené postupy na dosiahnutie rodovej rovnosti. Audit rodovej rovnosti zvyšuje kolektívnu schopnosť organizácie posudzovať svoje aktivity z rodového hľadiska a identifikovať silné a slabé stránky pri presadzovaní otázok rodovej rovnosti.