Description

нешто или некој што пројавува родово диференцирани обрасци

Additional notes and information

На пример, розовата и сината како ороднети бои, ороднети институции, ороднет изглед, итн. Употребата на „род“ како глаголска изведенка (ородни, ороднет) е одраз на сменетото сфаќање на родот како активен тековен процес - нешто е ороднето ако е активно вклучено во општествените процеси што продуцираат и репродуцираат разликувања на родовите идентитети.