Description

социо-културна творба внатре во бинарноста на жените и мажите

Additional notes and information

Со ова се создаде разлика меѓу општествените улоги на родовите и „биолошките“ полово определени тела. Опишаната дихотомија „пол/род“ доведе до важен наод дека социо-културните конструкции на родовите не се секогаш поврзани со анатомијата и физиологијата. Оттука, разликата помеѓу таканаречениот (општествен) род и (биолошки) пол беше проследена со деконструкција на идејата за биолошката корпореалност. Поголемиот дел од договорениот јазик за дефинирање на родот во различни регионални и меѓународни политики и конвенции не го преиспитува родовиот дуализам и асиметрија.