Description

Стандарти и очаквания, към които жените и мъжете като цяло се придържат, в степента, която опрделя дадено общество, култура и общност в дадения момент.

Additional notes and information

Нормите, свързани с пола, са идеи какви жените и мъжете трябва да бъдат и начина, по който трябва да се държат. Когато те се възприемат от хората още в ранен етап от живота им, могат да влияят на социализацията и създаването на стереотипи по пол през целия им живот.