Description

стандарди и очекувања под кои жените и мажите воглавно се подведуваат, во опсегот со кој се дефинира даденото општество, култура и заедница во тој даден момент

Additional notes and information

Родовите норми се идеи за тоа какви треба да бидат и како треба да се однесуваат жените и мажите. Ако се интернализираат рано во животот, родовите норми може да создадат животен циклус на родова социјализација и стереотипизирање.