Description

манифестација на родовиот идентитет на луѓето, и идентитетот што го перципираат другите

Additional notes and information

Луѓето обично се трудат нивниот родов израз или претставување да соодветствува на нивниот родов идентитет или идентитети, независно од полот што им се одредува при раѓањето.