Description

ženská ľudská bytosť, ktorej bolo pri narodení priradené ženské pohlavie, alebo osoba, ktorá samu seba definuje ako ženu