Description

Prisilna trudnoća znači nezakonito zatvaranje žene koja je prisilno oplođena, sa namjerom da se utječe na etnički sastav bilo kojeg stanovništva ili izvrše druga teška kršenja međunarodnog prava.

Additional notes and information

Prisilna trudnoća je Rimskim statutom Međunarodnog krivičnog suda definisana kao zločin protiv čovječnosti i ratni zločin i izjednačena je sa mučenjem.