Description

studime të bazuara në lëvizjet e burrave dhe qëllimi i përbashkët, i ndarë me feministët, për krijimin e një partneriteti në kornizën gjinore të viteve 1970 dhe sfidimin e nocioneve të pranuara të mashkulloritetit dhe feminitetit

Additional notes and information

Megjithatë, studimet feministe dhe mbi burrat nuk kishin gjithmonë shqetësime të përbashkëta epistemologjike, pasi ekzistonte një mundësi e vazhdueshme e përzgjedhjes dhe keqpërdorimit të njohurive feministe. Në vitet 1990, mashkulloriteti hegjemonik i rinovuar, u integrua në studimet e burrave dhe sot sfondi epistemik nuk është ende pa kontradikta, e cila është një shenjë e tranzicionit të 'mashkulloritetit' dhe gjithashtu një distancim nga ky i fundit në studimet queer.