Description

студии втемелени во машките движења и заедничката цел што ја делат со феминистките за создавање партнерство во родовата рамка на 1970ите години и оспорување на прифатените поимања на мажественоста и женственоста

Additional notes and information

Феминистичките и машките студии не ги споделувале секогаш истите епистемолошки проблематики, зашто континуирано постоела можност за присвојување и злоупотреба на феминистичкото знаење. Во 1990ите, обновениот хегемонистички маскулинитет е интегриран во машките студии, и денес епистемското знаење сѐ уште содржи амбивалентности, што е знак за транзиција на „маскулинитетите“, и дистанцирањето од нив во квир студиите.