Description

намерно убивање на женски бебиња поради претпочитањето на машките бебиња, и поради малата вредност што се придава на раѓањето на женските лица

Additional notes and information

Ваквото претпочитање на синовите често доведува до занемарување на основното човеково право на девојчињата, но и на нивното здравје, исхрана и образование, и на поекстремно ниво, може да доведе до женски инфантицид, кој може да се изврши намерно или во форма на занемарување, како на пример изгладнување.