Description

Домакинства, в които единствените или основните носители на доходи и лицата, вземащи решения, са жени.

Additional notes and information

В повечето държави обикновено жените не се считат за глава на домакинството, когато в него живее постоянно пълнолетен мъж. Допускането, че главата на домакинството винаги е пълнолетен мъж, дори и ако икономическият принос към издръжката на домакинството от жената е същият или по-голям, отколкото на мъжа, е вид предубеждение по отношение на половете. В развиващите се държави има обща тенденция все повече и повече жени да бъдат основният източник на икономическа подкрепа за своите семейства.