Description

familje në të cilën një femër e rritur është prodhuesja dhe vendimmarrësi i vetëm ose kryesor i të ardhurave

Additional notes and information

Në shumicën e vendeve, gratë zakonisht nuk konsiderohen si kryefamiljare përveç nëse asnjë mashkull i rritur nuk jeton përgjithmonë në familje. Supozimi se kryefamiljari është gjithmonë një burrë i rritur, edhe nëse kontributi ekonomik i një gruaje në mirëmbajtjen e familjes është i njëjtë ose më i madh se ai i një burri, është një formë e paragjykimit gjinor. Në vendet në zhvillim, ekziston një trend i përgjithshëm i gjithnjë e më shumë grave që janë burimi kryesor i mbështetjes ekonomike për familjet e tyre.