Additional notes and information

Предпочитането на този термин се дължи отчасти на неудовлетвореността, поради отрицателните асоциации от термина „осакатяване“ и на някои доказателства за това, че използването на “осакатяване” изолира практикуващите тази дейност общности и вероятно възпрепятства процеса на социална промяна с цел премахване на гениталното осакатяване на жени. Въпреки това, за да се подчертае значимостта на израза „осакатяване“ и да се акцентира на политическо равнище върху сериозността на това явление, като същевременно се използва по-малко осъдителна терминология спрямо практикуващите я общности, Уницеф и Фондът на ООН за населението (ФНООН) използват израза „генитално нараняване на жени“.