Description

Sakaćenje ženskih spolnih organa je praksa djelimičnog ili potpunog odstranjivanja vanjskih ženskih spolnih organa ili oštećivanje ženskih spolnih organa na druge načine iz nemedicinskih i nezdravstvenih razloga.

Additional notes and information

Ovu praksu najčešće provode tradicionalni obrezivači koji često imaju i druge značajne uloge u zajednici, kao što je prisustvovanje rođenju djece. Međutim, u porastu je i sakaćenje ženskih spolnih organa koje provode zdravstveni radnici. Sakaćenje ženskih spolnih organa štetna je praksa koja predstavlja ekstreman oblik diskriminacije žena i međunarodno je prepoznato kao povreda ljudskih prava djevojčica i žena. Sakaćenje ženskih spolnih organa obavlja se svuda u svijetu i u nekim je kulturama preduslov za brak, a također se vjeruje da je to pouzdana metoda kontrole seksualnosti žena i djevojčica. Ovom praksom se također krše prava osobe na zdravlje, sigurnost i fizički integritet, pravo na slobodu od mučenja i okrutnog, nehumanog i degradirajućeg postupanja, te pravo na život u slučajevima kada ovaj postupak rezultira smrću.